thateandgriff

Photo courtesy of Miami Herald (twitter)